სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

22 დეკემბერი 2023

3-21 დეკემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტში  სამართლის სკოლის  სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართა.

 

სტუდენტებმა ნაშრომები წარმოადგინეს შემდეგ თემებზე:

 

 • ბუქური მარიამი- არასრულწლოვანის უძრავი ქონების განკარგვის დროს სასამართლოს როლი, როგორც არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესის დაცვის ხარისხის გაძლიერების მექანიზმი;
 • მაისაშვილი ანა- გამოსაცდელი ვადისა და სტაჟირების გამიჯვნა,როგორც დამსაქმებლის კონტროლის ბერკეტი შრომითსამართლებრივ ურთიერთობებში;
 • მაღულარია გურამი- ფრენშაიზის მიმღებისა და ფრენშაიზინგის პროდუქტით მოსარგებლე პირების სამართლებრივი დაცვის ხარისხი ქართულ კანონმდებლობაში;
 • ხაზარაძე რუსუდანი- „კონტრაჰირების იძულება - როგორ მივაღწიოთ უფლების ეფექტიან დაცვას საქართველოში“;
 • ლიპარტელიანი ფრიდონი- ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების ოდენობის მინიმალური ტარიფის განსაზღვრის აუცილებლობა;
 • მებუკე ნინო- საჯარო წესრიგი, როგორც საინვესტიციო დავაზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძველი;
 • ვასაძე სალომე- საკონკურენციო დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ფორმები;
 • მაჭავარიანი გვანცა- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა განათლების უფლების რეალიზაციის გამოწვევები პანდემიის (კოვიდ-19-ის) დროს;
 • როსებაშვილი ნიკოლოზი- მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი ზედამხედველობის მექანიზმის ეფექტიანობის მიმართება მის მიზანთან;
 • ჩხარტიშვილი ვიოლეტა- ბავშვი როგორც ინტერნეტ სივრცეში პერსონალური მონაცემების დამუშავების განსაკუთრებული სუბიექტი;
 • აძიშვილი ლევანი- პატიმრობის საფუძვლების სტანდარტის ამაღლების მნიშვნელობა სისხლის საპროცესო სამართალში;
 • ფოლადიშვილი ქეთევანი- განრიდების განმეორებით გამოყენების სამართლებრივი სტანდარტი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში;
 • ულუმბელაშვილი თეონა- ადევნების ფარგლები ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით.

 

სტუდენტებმა კომისიის წინაშე ნაშრომები წარმატებით დაიცვეს.