თემატიკა

  • ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის თანამედროვე ინსტრუმენტი და სტრატეგიები
  • შესყიდვების დაგეგმვა და პროგნოზირება
  • მარაგების პრინციპები და მარაგების მართვის ძირითადი სტრატეგიები
  • მარაგების შევსების "Push” და „Pull" სისტემების გამოყენება
  • სასაწყობო ლოგისტიკა
  • დიტსრიბუციის ძირითადი პრინციპები და ფუნქციები
  • მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასება და კონტროლი (SCOR)