მიმოხილვა

გიწვევთ მსს ფასს-ის (IFRS for SME) პრაქტიკულ სასწავლო კურსზე, რომელიც მოიცავს მსს ფასს სტანდარტის, როგორც თეორიული ნაწილის დეტალურ განხილვას, ასევე პრაქტიკულად ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.