ტრენინგის თემატიკა

 • რა არის სისტემა
 • სისტემური თვისებების გაჩენა;
 • მარტივი და რთული სისტემები;
 • სისტემების სტაბილურობა და „ბერკეტის“ პრინციპი;
 • ცვლილებები სისტემებში ანუ როგორ აღმოვაჩინოთ ზემოქმედების ოპტიმალური წერტილი;
 • უკუკავშირის მარყუჟი - სისტემების არსი;
 • რას ნიშნავს დადებითი და უარყოფითი უკუკავშირი;
 • პროაქტიული უკუკავშირი ან თვითგანხორციელების წინასწარმეტყველების ფენომენი;
 • გვერდითი მოვლენები და დროში შეფერხება;
 • ინტელექტუალური მოდელები, როგორც სისტემა;
 • როგორ დავძლიოთ შემზღუდავი აზროვნება?
 • ლოგიკური აზროვნების 3 შეცდომა;
 • ორგანიზაციის მართვის სუბიექტური და ობიექტური მიდგომები;
 • სისტემური მოდელების შენების წესები;
 • სისტემური არქეტიპები როგორც საქმიანი ამოცანების გადაწყვეტის ინსტრუმენტი;