კავკასიის სამართლის სკოლის საბჭოს პირველი სხდომა

30 სექტემბერი 2009
სამართლის სკოლის წარმომადგენლობითი ორგანოს – სკოლის საბჭოს პირველი სხდომა, რომელმაც განიხილა: კავკასიის სამართლის სკოლის ნორმატიულ დოკუმენტებში (სკოლის დებულება, სკოლის მისია, სკოლის საბჭოს დებულება, სკოლის მრჩეველთა საბჭოს დებულება, დარგობრივი საკვალიფიკაციო კომისიის დებულება, დარგობრივი სადისერტაციო საბჭოს დებულება, სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება, სკოლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დებულება, იურიდიული კლინიკის დებულება, პრატიკული კლინიკის დებულება) ცვლილებების შეტანის პროექტი (დ. ხვედელიანი); ასევე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაში (შორენა მამუკაშვილი), კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამასა (ქეთი მესხიშვილი) და კავკასიის სამართლის სკოლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების შეტანის საკითხები (გოგი ღლონტი); სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტებისათვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის და მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ.

სხდომის მუსაობაში მონაწილეობას ღებულობდნენ: კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია, ვიცე-პრეზიდენტი შალვა მაჭავარიანი და ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი Nნუგზარ სხირტლაძე.