ზოგადი საგნები

 

 

ოთარ ჭედია

 

განათლება:

 

 • ასტროფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ფილიალი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა
 • მაკროეკონომიკა

 

ლელა აბდუშელიშვილი

 

განათლება:

 

 • განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნეს კომუნიკაცია
 • ლიდერობა და მართვა

 

 

დავით თუთბერიძე

 

განათლება:

 

 • ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
 • კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • კომპიუტერულ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ეროვნული ბანკი - მთავარი სპეციალისტი, მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილება

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა
 • მაკროეკონომიკა
 • სტატისტიკა

 

 

ანა მესხი

 

განათლება:

 

 • ფილოლოგიის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანიკული ენებისა და ენათმეცნიერების მიმართულება

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი -პროფესორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ინგლისური ენის სწავლება და მეთოდიკა

 

დავით კაპანაძე

 

განათლება:

 

 • ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი - მათემატიკის სპეციალისტი
 • ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი - მეცნიერ-თანამშრომელი
 • მოწვეული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნეს სტატისტიკა, დიფერენციალური განტოლებები, მათემატიკური ფიზიკა, რიცხვითი მეთოდები

 

 

გორგი ასათიანი

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა (CSL)

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა - ასისტენტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნესის რეგულიების სამართლებრივი საფუძვლები

 

 

მარი იოსელიანი

 

ანათლება:

 

 • დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი
 • სამართლის მაგისტრი, ერასმუსის სახელობის როტერდამის უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია - საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნესის რეგულირების სამართლებრივი საფუძვლები

 

 

დავით გამყრელიძე

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 • მაგისტრი სოციალური მეცნიერებებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით,ფურმანის უნივერსიტეტი
 • მეცნიერებათა ბაკალავრის (Bachelor of Science) ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით, ჩარლსტონის უნივერსიტეტი
 • მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მრჩეველი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა მიმართულებით მრავალმხრივი და რეგიონალური ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო ბიზნესი