მიღების წესები

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს.

 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

 

სწავლების საფასური: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 21500 ლარი. 

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა;

უცხოური ენა (ინგლისური);

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან (მათემატიკა, ისტორია).

 

* პროგრამაზე ვრცელდება სახელმწიფო გრანტი (100%, 70%, 50%).