პროგრამის სტრუქტურა

მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტში მოიცავს 120 ECTS კრედიტს. პროგრამა შედგება სამი კომპონენტისგან: 85 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწვალო კურსების კომპონენტს, 5 ECTS კრედიტი არჩევით სასაწვლო კურსს და 30 ECTS კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომს/პროექტს.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტში კატალოგი

 

იხილეთ პროგრამა