ლექტორები

ალუდა გოგლიჩიძე

 

განათლება:

 

 • სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი)
 • ეკონიმიკის ფაკულტეტი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური ხელმძვანელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • განათლების პოლიტიკა
 • კონფლიტების მართვა და არაძალადობრივი გარემოს ფორმირება

გიორგი ნოზაძე

 

განათლება:

 

 • საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი (მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი).
 • მექანიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანახელმძღვანელი, მათემატიკის მოდულის კოორდინატორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა 1 (დაწყებითი)
 • მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა 2 (დაწყებითი)
 • მათემატიკის სწავლების ინოვაციური მეთოდები დაწყებით საფეხურზე

პაატა პაპავა

 

განათლება:

 

 • ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

განათლების ფაკულტეტი (ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამი მოდულის კოორდინატორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • წიგნიერების უნარების განვითარება დაწყებით საფეხურზე - კითხვის სტრატეგიები
 • ტექსტთან მუშაობა და წერის სტრატეგიები

მარიამ მაჯგალაძე

 

განათლება:

 

 • ფილოლოგიის ფაკულტეტი, (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, პროფესორი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ქართული ენისა და ლიტერატურის მოდულის კოორდინატორი
 • სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსტპერტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ქართული ენის გრაამატიკა 1 (სალიტ. ენის ისტ. საკითხები, ფონეტიკა, ფონოლოგია, სახელის მორფოლოგია, მართლწერის საკითხები)
 • ქართული ენის გრამატიკა 2 (ზმნის მორფოლოგია, ფორმაუცვლელი სიტყვები, მართლწერის საკითხები)
 • ქართული ენის გრამატიკა 3 (სინტაქსი)

მაია ზიბზიბაძე

 

განათლება:

 

 • ბიოლოგიის ფაკულტეტი, (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ბუნებისმეტყველების მოდულის კოორდინატორი
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ექსპერტი
 • ბიოლოგიის საგნობრივი ექსპერტ-კონსულტანტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბუნებისმეტყველების სწავლების კონცეფცია დაწყებით საფეხურზე
 • ბუნებისმეტყველების სწავლების პრაქტიკული მიდგომები დაწყებით საფეხურზე
 • სასკოლო პრაქტიკა -3 (ბუნებისმეტყველება)

ნიკოლოზ სილაგაძე

 

განათლება:

 

 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის საზოგადოებრივი მეცნიერებების მოდულის კოორდინატორი
 •  განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი

კურსის დასახელება:

 

 • მე და საზოგადოება (I და II ნაწილი)
 • ჩვენი საქართველო (I და II ნაწილი)
 • სასკოლო პრაქტიკა -3 (საზოგადოებრივი მეცნიერებები)