პროგრამის სტრუქტურა

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, წელიწადში – 60 ECTS კრედიტს. შესაბამისად, საბაკალავრო პროგრამის ოფიციალური ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს.

 

მოცემული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 240 ECTS კრედიტის შესაძლო განაწილების სქემა:

 

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 162 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო დისციპლინებს. მათ შორის:

30 კრედიტი - ზოგადსაუნივერსიტეტო საგნები

20 კრედიტი - ინგლისური ენა

82 კრედიტი - სპეციალობის სავალდებულო საგნები

30 კრედიტი - პრაქტიკული/კვლევითი სავალდებულო კომპონენტი

 

162 ECTS კრედიტის გარდა, სტუდენტს საშუალება ეძლევა დანარჩენი 78 ECTS კრედიტი აირჩიოს: 10 ზოგადსაუნივერსიტეტო არჩევითი საგნებიდან და 48 კრედიტი სპეციალობის არჩევითი საგნებიდან.

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

 

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – გამოცდების ეროვნული ცენტრი. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ზოგადი წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.