მიღების წესები

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სწავლის უფლება აქვს:

 

 • მაგისტრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლიდან);
 • სავალდებულოა მინიმუმ 2 წლის სამუშაო გამოცდილება ან/და 2.5-ზე მეტი GPA სამაგისტრო საფეხურის ნებისმიერ სპეციალობაზე (პრიორიტეტი ენიჭება საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკური მეცნიერებების, იურუსპრუდენციის, ევროპული კვლევების, საჯარო მმართველობის, ეკონომიკის სპეციალობებს).

 

დოქტორანტურაში ჩასარიცხად კანდიდატმა

 

 • უნდა გაიაროს ონლაინ რეგისტრაცია
 • კომისიას წარუდგინოს სამოტივაციო წერილი და კურიკულუმ ვიტა; ასევე,
 • წიგნის ან სამეცნიერო სტატიის 1-2 გვერდიანი მიმოხილვა-ანალიზი (აპლიკანტმა უნდა მიმოიხილოს ნებისმიერი წიგნი ან საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროდან, რომელიც მან ბოლო დროს წაიკითხა. მიმოხილვაში უნდა იყოს მოცემული რას ეხებოდა წიგნი/სტატია, რა ისწავლეს მისგან და რატომ მოეწონათ/არ მოეწონათ, რამდენად რელევანტური იყო გამოყენებული კვლევის მეთოდები და/ან რამდენად პასუხობდა ნაშრომი დასახულ კვლევით ამოცანას);
 • სადოქტორო კვლევის წინასწარი მონახაზი/პროსპექტუსი (რომელიც შემდგომ შესაძლებელია შეიცვალოს (პროსპექტუსში მოცემული უნდა იყოს კანდიდატის საკვლევი თემა, კვლევითი კითხვა, ჰიპოთეზა და კვლევის მეთოდოლოგია)
 • ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი; საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე, რაც უნდა დასტურდებოდეს წარმოდგენილი სერტიფიკატით. სერთიფიკატის არქონის შემთხვევაში ინიშნება გამოცდა); სერტიფიკატის წარდგენისგან კანდიდატი განთავისუფლდება, თუ მას ინგლისურ ენაზე ნასწავლი აქვს საზღვარგარეთის უნივერსიტეტში (მინიმუმ 1 სემესტრი) ან დასრულებული აქვს ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამა;
 • საბუთების გადარჩევის შემდგომ კანდიდატები გაივლიან კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის მიმღებ კომისიასთან გასაუბრებას.

 

დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი და დიპლომის დანართი (ნიშნების ფურცელი);
 • 2 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი (იგივე ჩაწერილი CD-ზე);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის).

 

პროგრამაზე მიღების ეტაპები: 

 

 • საბუთების მიღება - 1-15 სექტემბერი;
 • შიდა ტესტირება ინგლისურ ენაში –18 სექტემბერი 
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან -22-23 სექტემბრის პერიოდი (კონკრეტული დრო ეცნობებათ მეორე ეტაპზე გადასულ აპლიკანტებს)

 

სწავლის საფასური და დაფინანსება:

 

 • სამწლიანი სადოქტორო პროგრამის ღირებულება შეადგენს 9,000 ლარს
 • დოქტორანტი თანხას იხდის ორ ნაწილად. პირველ წელს - 4,500 ლარს და მეორე წელს ასევე - 4,500 ლარს.
 • პირველი წლის დასრულების შემდეგ წარჩინებულ დოქტორანტებს ეძლევათ შესაძლებლობა მოიპოვონ კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის გრანტი 4,500 ლარის ოდენობით.