ფსიქოლოგიის საბაკალვრო პროგრამას ხელახალი აკრედიტაცია მიენიჭა

4 დეკემბერი 2021

4 დეკემბერს, განათლების ხარისხის  განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ფსიქოლოგიის  ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამას ხელახალი უპირობო აკრედიტაცია 7 წლის ვადით მიენიჭა, 

პროგრამამ აკრედიტაციის ხუთივე სტანდარტში სრული შესაბამისობა მიიღო.