სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

11 იანვარი
სტუდენტის მერი კირვალიძის სამაგისტრო ნაშრომის "თარგმანი როგორც სოციოკულტურული ტრანსფერი: ინტერპრეტაციიდან კომუნიკაციურ ადაპტაციამდე" დაცვა გაიმართა.

მან დეტალურად მიმოიხილა მთარგმნელობითი ორიენტირების განსაზღვრის ფაზები და ტექსტის სოციოკულტურული ადაპტაციის პრობლემატიკა, წარმოადგინა კვლევის შედეგები.