თემატიკა

დღე 1

 

I სესია - 90 წუთი

 

ტრენინგის გახსნა და პრე-ტესტი

 

 • სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული (სმა) ინფექციების გავრცელება - მსოფლიოს და საქართველოს მონაცემები;
 • სმაი-ს გავრცელების ფაქტორები, ინფექციის გადაცემის ჯაჭვი;
 • სმაი-ს აღრიცხვა, შეტყობინება;
 • სტანდარტული განსაზღვრება, აღრიცხვა-შეტყობინების წესი, ჟურნალის წარმოების წესი;
 • ანტიმიკრობული პროფილაქტიკა და თერაპია, ანტიმიკრობული პრეპარატების პროგრამის შედგენის წესი
 • ინფექციის პრევენციის და კონტროლის პროგრამა, მისი შედგენის წესი.

 

ყავის შესვენება

 

  II სესია - 90 წუთი

 

 • ხელის ჰიგიენა - მულტიმოდალური სტრატეგიის არსი;
 • ხელის ჰიგიენის 5 მომენტი;
 • ხელის ჰიგიენის ტექნიკა, პრაქტიკული სავარჯიშო;
 • ხელის ჰიგიენაზე დაკვირვების მეთოდები, ჯანმო-ს საკონტროლო ფურცელი, შედეგების ანალიზი;
 • ხელის ანტისეპტიკური საშუალებების მიმოხილვა;
 • უსაფრთხო ინიექციის ძირითადი პრინციპები:
 • საინექციო მასალასთან მოპყრობის წესები;
 • მედიკამენტებთან მოპყრობის წესები.
 • ხელით მიკროორგანიზმების ჯვარედინი გავრცელება - ვიდეორგოლის ჩვენება

 

III სესია - 30 წუთი

 

 • სტანდარტული უსაფრთხოების ზომები სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში, დახასიათება და მნიშვნელობა;
 • გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომების დახასიათება და მათი მნიშვნელობა

 

IV სესია - 35 წუთი

 

 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (იდს) გამოყენების ზოგადი წესები, შერჩევის კრიტერიუმები;
 • პრაქტიკული სავარჯიშო:
 • ერთჯერადი ხელთათმანების გახდის წესი;
 • ქირურგიული ნიღბის მორგების და მოხსნის წესი;
 • რესპირატორის მორგების და მოხსნის წესი.
 • ფარების და სათვალეების დამუშავების და შენახვის წესი

 

დღე 2

 

V სესია - 60 წუთი

 • პერსონალის უსაფრთხოება;
 • დაზიანების მართვა;
 • პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკა:
 • B ჰეპატიტის განვითარების რისკისას;
 • C ჰეპატიტის განვითარების რისკისას;
 • აივ-ინფექციის განვითარების რისკისას;
 • სამედიცინო პერსონალის სავალდებულო იმუნიზაცია, ეპიდჩვენებით იმუნიზაცია

 

ყავის შესვენება

 

VI სესია - 60 წუთი

 

 • სტომატოლოგიური სამედიცინო მოწყობილობების, საგნების, ინსტრუმენტების დეზინფექცია, მაღალი დონის დეზინფექცია და სტერილიზაციის ზოგადი წესები, დეკონტამინაციის სივრცის ზონირება;
 • წინასასტერილიზაციო დამუშავების ეტაპები;
 • დეზინფექციის დონეები;
 • სპოლდინგის კლასიფიკაცია;
 • შრობა, შეფუთვა;
 • სტერილიზაციის მეთოდები;
 • დამუშავებული სამედიცინო საგნების შენახვის წესები;
 • სტომატოლოგიური სავარძლის ასპირაციული სისტემის დასუფთავების წესი;
 • სადეზინფექციო საშუალებების სპეციფიკაციები;
 • სტერილური ინსტრუმენტების შენახვის პირობები.

 

VII სესია - 65 წუთი

 

 • სტომატოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ნარჩენების მართვა - საკანონმდებლო მოთხოვნები;
 • სამედიცინო დაწესებულებაში წარმოქმნილი ნარჩენების კლასიფიკაცია, სეგრეგაცია, კონტეინერების ფერით მარკირება, ეტიკეტირება, პრაქტიკული ჩვენება;
 • რეციკლირებადი ნარჩენები, ნარჩენების პრევენცია;
 • შერეული ნარჩენების მართვა;
 • დროებითი შენახვა და ტრანსპორტირება, ელექტრონული ანგარიშგება და ჟურნალის წარმოების წესი;
 • ნარჩენების გეგმის მნიშვნელობა და გატანის გეგმა-გრაფიკი;
 • სხვადასხვა კატეგორიის თხევადი ნარჩენების დაღვრის მენეჯმენტი;
 • სახიფათო ნარჩენების ინსენერაცია;
 • გარემოსდაცვითი მმართველის როლი.

 

VIII სესია - 60 წუთი

 

 • სტომატოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების გარემოს დასუფთავების მნიშვნელობა, ზოგადი წესები;
 • ძირითადი დამაბინძურებლები, ჯვარედინი კონტამინაცია;
 • დასუფთავების მეთოდოლოგია, ფერით მარკირების პრინციპები;
 • ხშირად შეხებადი ზედაპირების დასუფთავება;
 • სანიტარული სივრცის მოწყობის წესი, დასალაგებელი ინვენტარის სპეციფიკაციები;
 • დალაგებისთვის განკუთვნილი ქიმიური საშუალებები;
 • დალაგების პროცესის მონიტორინგი, დასუფთავების აღრიცხვა.

 

პოსტ ტესტი და ტრენინგის შეჯამება.