თემატიკა

  • სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა GHP - საწარმოს ინფრასტრუქტურა და სხვა მოთხოვნები და წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა GMP, აუცილებელი ჩანაწერები და პროცედურები, მოკვლევადობა - 1*1,5=1,5
  • სურსათის უვნებლობის საფრთხეები (მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური) - 1*1,5=1,5
  • საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა HACCP (HoReCa) – 1*1,5=1,5
  • სახელმწიფო სისტემა, ეროვნული კანონმდებლობა, საერთაშორისო სტანდარტები ISO 22000 - 1*1,5=1,5