زمان بندی دوره

زمان بندی دوره:

      مدت زمان دوره: 10هفته

      تاریخ شروع دوره: 26 می 

      روزهای برگزاری دوره: شنبه ها، سه شنبه ها، پنج شنبه ها

     ساعت برگزاری: 17:00 -20:00