توضیحات

فرصت فراگیری مکالمه زبان بین المللی دنیا

در چهارچوب محاوره و به کارگیری متدهای نوین آموزشی

در محیطی آکادمیک و با ارائه مدرک معتبر

با تقویت چهار مهارت اصلی و با تمرکز خاص بر روی مکالمه وگفتمان

A1 +A2 در سطح