მიმოხილვა

ოფისის მართვა ადმინისტრირება ეს არის პროცესი , რომელიც მოიაზრებს ოფისის გამართულად ფუნქციონირებას, იზრუნებს მის ვიზუალურ ნაწილზე , შეხვედრების სწორად დაგეგმვასა და დოკუმენტების სწორად წარმართვაზე, ასევე მათ დაარქივებაზე. სტუმრების მიღება / გაცილებაზე,  მივლინებების დაგეგვაზე.  უზრუნველყოფს ყველას საჭირო ინვენტარის შეძენას  რაც ოფისის გამართულ ფუნციონირებისთვისაა საჭირო.

 

ყოველ დღე მნიშვნელოვანი და საჭირო ხდება კვალიფიკაციური კადრის მოძიება რათა შეასრულონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები ხარისხიანად.  ამიტომაც ვფიქრობთ ეს კურსი დაგეხმარებათ კიდევ ერთხელ გავიაროთ და დავეუფლოთ ახალ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რომელიც თქვენთვის საჭირო გახდება.

 

ვისთვის არის ეს კურსი გათვლილი? - ყველა ადამინისთვის ვინც აპირებს ან უკვე მუშაობს ოფისის ადმინისტრირების მიმართულებით, ოფის მენეჯერები, ადმინისტრატორები, ოფისის კოორდინატორები, პირადი დამხარე (ასისტენტები)  დირექტორის ასისტენტი , ყველას ვინც ანგარიშვალდებულია საოფისე მართვაზე.

 

  • რა არის ორგანიზაცია? ორგანიგრამა, ორგანიზაციის სტრუქტურაში ადმინისტრაციის როლი და მათი ვალდებულებები;
  • ოფისის კოორდინატორის, ადმინისტრატორის ძირითადი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა;
  • დოკუმენტბრუნვა - დოკუმენტების მომზადება, გასული/შემოსული დოკუმენტების აღრიცხვა დაარქივება/ფიცრული   გარემო;
  • წერილობითი (წერილის , ბრძანების , განცხადების, შეხვედრის ოქმის მომზადება) და ზეპირი კომუნიკაცია;
  • შეხვედრების დაგეგმვა, სტუმრების მიღება/გაცილება
  • ოფისის მოვლა;
  • მივლინებების მართვა;
  • საოფისე ინვენტარის დადგენა და შესყიდვა, მომწოდებლებთან ურთიერთობა, ლოგისტიკა;
  • ავტოპარკის მოვლა;
  • ბიუჯეტირება.