თემატიკა

ტრეინინგ კურსი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით: PMBOK 5th  და PMBOK 6th, Project Management Body of Knowledge, by Project Management Institute (PMI); Standard of European Commission on Project Management PM2.

 

ტრენინგის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია MS Project საბაზისო ელემენტების გაცნობა და სწავლება:

 

 1. შესავალი პროექტის მენეჯმენტში
 2. პროექტის დაწყება
 3. პროექტის სტეიკჰოლდერების და კომუნიკაციების დაგეგმვა და მართვა
 4. პროექტის შინაარსის მართვა და WBS შედგენა
 5. პროექტის განრიგის შედგენა (ქსელური და განტის დიაგრამა)
 6. პროექტის რესურსების განსაზღვრა, ალოკაცია და ბიუჯეტის შედგენა
 7. პროექტის რისკების მართვა
 8.  პროექტის გუნდის ფორმირება და მართვა
  - პროეტის გუნდი
  - გუნდის განვითარების ეტაპები
  -კონფლიქტების გადაჭრის გზები
  - Staffing Management Plan (incl. RACI matrix)
  - Advance MS Project ფუნქციები, დაკავშირებული ადამიანურ რესურსებთან
 9. პროექტის მონიტორინგი და კონტროლი
 10. ცვლილებების მართვა
 11. პროექტის დახურვა
 12. MS Project - ინტერფეისი და ძირითადი გეგმების შედგენა