მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანი: პროექტების მენეჯმენტის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შესახებ თეორიული ცოდნის მიწოდება და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.

 

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს, კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის  (CUTC) სერტიფიკატს.