მიმოხილვა

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამის მიზანია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და მოახდინოს მისთვის საჭირო კომპეტენციების განვითარება, ორგანიზაციაში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფისათვის.

 

მსმენელებს შეუძლიათ გაიარონ სრული აკრედიტებული პროგრამა, რომელიც ეკონომიკის ყველა სექტორში დასაქმების შესაძლებლობას იძლევა, ან არასრული (დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტების) პროგრამა, რომლის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ყველა სექტორში, გარდა „მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის №381 დადგენილებით განსაზღვრული სამუშაოების ჩამონათვალისა.

 

პროგრამის გავლისა და სპეციალურ საგამოცდო ცენტრში გამოცდის ჩაბარების შემდეგ კურსდამთავრებულები სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სერტიფიკატს მიიღებენ.

მსმენელები დამატებით მიიღებენ 2 სერტიფიკატს: "ტრენერთა ტრენინგი (TOT)" და "პირველადი სამედიცინო დახმარება