ბაკალავრიატი

როგორ ჩავაბაროთ:

 

 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე naec.ge უნდა დააფიქსიროთ თქვენი არჩევანი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციის დადგენილ ვადებში - იხილეთ 2018-2019 სასწავლო წლის ცნობარი;
 • წარმატებით უნდა გაიაროთ ერთიანი ეროვნული გამოცდა;
 • კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოთ:
  • სკოლის ატესტატი (ორიგინალი);
  • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • პირადობის მოწმობის 2 ასლი;
  • დაბადების მოწმობის 2 ასლი;
  • 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც);
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი (დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან);
  • დამატებითი ინფორმაციის ფორმა #1 (ჩამოტვირთეთ, შეავსეთ და წარადგინეთ დანარჩენ დოკუმენტებთან ერთად). 
 • საგნებზე რეგისტრაციასა და სხვა საჭირო პროცედურას გაგაცნობენ საორიენტაციო შეხვედრაზე, რომლის თარიღს და ადგილს შეიტყობთ საბუთების ჩაბარების დროს;
 • გამოცხადდეთ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ სწავლის დაწყების დღეს.