დოქტორანტურა

როგორ ჩავაბაროთ:

 

 • სადოქტორო პროგრამაზე მიღებას აცხადებს უნივერსიტეტი
 • ინფორმაციას ვაკანტური ადგილებისა და მიღების პირობების შესახებ მიიღებთ კავკასიის უნივერსიტეტის ვებგვერდიდან
 • მიმღებ კომისიასთან გასაუბრებისა და დადებითი პასუხის შემთხვევაში თქვენ ჩაირიცხებით სადოქტორო პროგრამაზე
 • კავკასიის უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების სურვილის შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში შესაბამისი სკოლის (ფაკულტეტის) მიმღებ კომისიას უნდა წარუდგინოთ შემდეგი საბუთები:

 

 • მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • პირადობის მოწმობის 2 ასლი
 • 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
 • შესაძლოა მიმღები კომისიის მოთხოვნით დაემატოს სხვა საბუთები
 • იმ შემთხვევაში, თუ უცხოეთში გაქვთ მიღებული მაგისტრის დიპლომი, ქართულად თარგმნასა და ნოტარიულად დამოწმებასთან ერთად, საჭირო იქნება დიპლომის ნამდვილობის დასკვნაც, რომლის მიღება შეგეძლებათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge).

 

 • საგნებზე რეგისტრაციისა და სხვა საჭირო პროცედურის შესახებ გაგაცნობთ თქვენი პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
 • უნდა გამოცხადდეთ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ სწავლის დაწყების დღეს