ლექტორები

თამარ ქალდანი

 

განათლება: 

 • უმაღლესი, იურისტის კვალიფიკაცია;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.

 

სამუშაო ადგილი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი.

 

კურსის დასახელება: პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართალი.

 


გოჩა ლორთქიფანიძე

 

განათლება:

 • ესექსის უნივერსიტეტის (ინგლისი) მაგისტრი;
 • ჰარვარდის სამართლის სკოლის (აშშ) მაგისტრი;
 • ფორდამის სამართლის სკოლის (აშშ) დოქტორანტი.

 

სამუშაო ადგილი: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე.

 

კურსის დასახელება: 

 • საერთაშორისო საჯარო სამართალი (ინგლისურ ენაზე);
 • საერთაშორისო სახელშკრულებლო სამართალი (ინგლისურ ენაზე).

 

თამარ ტალიაშვილი

 

სამუშაო ადგილი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

თანამდებობა: განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრი

 

კურსის დასახელება: ინტელექტუალური  საკუთრების  სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა.

 

 


 

მაია ბითაძე

 

განათლება: 

 

 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (წარჩინებით), კვალიფიკაცია - იურისტი, სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი.
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი (დოქტორი).

 

სამუშაო ადგილი: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე. 

 

კურსის დასახელება: 

 

 • თანამედროვე საერთაშორისო საჯარო სამართალი;

 • საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი.

 


რატი ბრეგაძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2000-2005;
 • ჰამბურგის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი 2006-2007 მაგისტრატურა  (LL.M.);
 • ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2008-2011 დოქტურანტურა (Dr.iur).

 

სამუშაო ადგილი: დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

 

კურსის დასახელება: 

 

 • საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი;
 • ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.

ილონა თოდუა

 

განათლება:  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სოხუმის ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი.

 

სამუშაო ადგილი: 

 • თბილისის საქალაქო სასამართლო;
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

 

თანამდებობა: მოსამართლე.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი;