პროგრამის სტრუქტურა

სამართლის სკოლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში - არა უმეტეს 75 ECTS კრედიტს, შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამის ოპტიმალური ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელს.

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს თეორიულ კომპონენტს, რომელიც შედგება სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსებისაგან (64 ECTS კრედიტი), პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე მიმართულ კომპონენტს   (16 ECTS კრედიტი) და სამეცნიერო კვლევის კომპონენტს  (40 ECTS კრედიტი). 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ  პროგრამა

 

იხილეთ კატალოგი

 

კავკასიის სამართლის სკოლაში დაცული სამაგისტრო ნაშრომების ნუსხა

 

იხილეთ ლექტორების რესურს ბაზა