საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ხანგრძლივობა: 4 აკადემიური წელი (240 ECTS)

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

 ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალიზაცია: ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი ბუღალტრული აღრიცხვა)  5 000 $
კომპიუტერული მეცნიერება  5 000 $
 საერთაშორისო ურთიერთობები  5 000 $
 სოციოლოგია  5 000 $
 ფსიქოლოგია  5 000 $

ეკონომიკა

 5 000 $

ტურიზმი