სადოქტორო პროგრამები

სადოქტორო პროგრამა

ხანგრძლივობა3 აკადემიური წელი (180 ECTS) 

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

ეკონომიკა
მენეჯმენტი

5 000 $ -(მთლიანი საფასური- 15,000 $)

5 000 $- (მთლიანი საფასური- 15,000 $)