სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენცია

30 მარტი 2024

 

სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენცია - ენა, კულტურა და საზოგადოება

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია კვლევითი უნარის განვითარება და მომზადება საბაკალავრო ნაშრომის სათანადოდ დასაცავად, ვიწვევთ სამეცნიერო კონფერენციაში: „ენა, კულტურა და საზოგადოება“ მონაწილეობის მისაღებად.

 

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული თემატიკა  საშუალებას მისცემს სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენელს - მას, ვისთვისაც კონფერენციის თემატიკა საინტერესოა და ცოდნის გაღრმავება სურს - ჩამოყალიბდეს ახალგაზრდა, წარმატებულ მკვლევრად.

 

კონფერენციის მიზანია:

 

 • წაახალისოს სტუდენტები სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩასართავად;
 • გამოუმუშაოს დამოუკიდებელი კვლევის უნარი;
 • შესძინოს სამეცნიერო კონფერენციისთვის მომზადებისა და მოხსენების წარდგენის უნარი.

 

კონფერენციის თემატიკა:

 

 • კავკასიოლოგია
 • ენათმეცნიერება
 • ურბანული ენა
 • პროფესიული ენა
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ფოლკლორისტიკა
 • ისტორიოგრაფია
 • ეთნოლოგია
 • კულტუროლოგია
 • ხელოვნებათმცოდნეობა
 • ევროპისმცოდნეობა
 • ტექსტის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები
 • კულტურათაშორისი კომუნიკაციები
 • ენა და მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებანი
 • მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში

 

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:

 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება 2024 წლის 30 მარტს, კავკასიის უნივერსიტეტის გრენობლის აუდიტორიაში (C9). ღონისძიება დაიწყება 12:00 საათზე.

 

რეგლამენტი:

 

მოხსენებისათვის 10 წუთი; შეკითხვების დასმა/მსჯელობა/რეკომენდაცია - 5 წუთი.

 

კონფერენციის ფორმატი:

 

 • მოხსენების თეზისი (150 -200 სიტყვა) წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და გამოიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: research@cu.edu.ge; სათაურის ველში, გთხოვთ, მიუთითოთ კონფერენციის დასახელება: ენა, კულტურა, საზოგადოება;
 • შრიფტი: Sylfaen, ზომა:11, დაშორება - 1,5; არეები: Margins: Normal. ნაშრომის შემადგენელი ნაწილების სათაურები უნდა გაფორმდეს გამუქებული შრიფტით (Bold); შრიფტის ზომა: 12.


თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა:  15.03.2024.

 

შეტყობინება კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების შესახებ: 18.03.2024.

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

 

 • მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული თეზისები (არაუმეტეს 2 ავტორისა).
 • კონფერენციაზე ნაშრომი უნდა წარდგეს პრეზენტაციის სახით.
 • სტუდენტურ ნაშრომს უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი - კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული ან მოწვეული აკადემიური პერსონალი.
 • თეზისები, ფარული რეცენზირების პრინციპით, გაიგზავნება ექსპერტებთან და, კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე, შეირჩევა მაქსიმუმ 10 მოხსენება. შემოწმდება აკადემიური კეთილსინდისიერება.
 • კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ ყველა რესპონდენტს გაეგზავნება არგუმენტირებული პასუხი კონფერენციის საორგანიზაციო და სამეცნიერო ჯგუფის სახელით.
 • მოხსენების ფორმატი უნდა შეესაბამებოდეს კავკასიის უნივერსიტეტში არსებულ აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტს. წყაროები დამოწმებული უნდა იყოს აფას სტილით.

 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

 

კონფერენციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფ. მარიამ მანჯგალაძე.

 

სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტი:

 

 • დავით ნატროშვილი
 • სოფიო კობახიძე
 • გურანდა ჭელიძე
 • ნინო ხვლეური
 • ქეთევან გრძელიძე
 • დავით თინიკაშვილი
 • ნათია ფანჯიკიძე
 • ეკა ჩიკვაიძე
 • ჭაბუკი ქირია
 • ეთერ ინწკირველი
 • ქეთევან ინწკირველი