გრაფიკული დიზაინის შემოქმედებითი ტური

5 მარტი 2024

კავკასიის უნივერსიტეტის გრაფიკული დიზაინის საბაკალავრო პროგრამაზე მისაღები შემოქმედებითი ტური მოიცავს ორ ეტაპს:

 

 • ნაშრომების ელექტრონულად წარდგენა;
 • გასაუბრება.

 

აბიტურიენტებმა უნდა მოამზადონ თემის - „რისი შეცვლა შეუძლია ხელოვნებას“- ვიზუალიზაცია ნებისმიერი მათთვის სასურველი ტექნიკით (ხელით შესრულებული (ნახატი, ჩანახატი, სკეჩი) ან კომპიუტერული პროგრამით).

 

გასაუბრებაზე აბიტურიენტი მოახდენს მის მიერ შესრულებული ნამუშევრის პრეზენტაციას, იმსჯელებს ამ ნამუშევრის გარშემო ( დგინდება ნამუშევრის ავთენტურობა). კომისიის მიერ შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნეს დამატებით დავალების ადგილზე შესრულება ( ადგილზე არსებული რესურსით).

 

აბიტურიენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია და გამოაგზავნოს დამოუკიდებლად შესრულებული ნამუშევრის ფოტო ან ელ. ვერსია შემდეგ მისამართზე: CSA@cu.edu.ge

 

გაითვალისწინეთ, ჯგუფურად ან/და სხვისი დახმარებით შესრულებული ნამუშევრები არ განიხილება/ არ შეფასდება.

 

 • ნამუშევრების მიღების თარიღები: 20 - 30 მაისის ჩათვლით;
 • გასაუბრება: 30 მაისი - 20 ივნისი;
 • რეგისტრაცია შესაძლებელია: 20 მაისამდე.

 

გასაუბრების კონკრეტულ თარიღს და დროს გაცნობებთ ინდივიდუალურად.

შემოქმედებით ტურზე აბიტურიენტის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.

 

წარმოდგენილი ნამუშევრების შეფასების კრიტერიუმებია:

 

 • კრეატიულობა
 • კონცეფცია
 • დავალების თემასთან შესაბამისობა
 • დავალების მხატვრულ-ესთეტიური გადაწყვეტა
 • პრეზენტაციის უნარი
 • მოტივაცია

 

საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილ ნამუშევრებში პლაგიატის ან ნამუშევრის სხვისი დახმარებით შესრულების ნიშნების დაფიქსირების შემთხვევაში აბიტურიენტი ფასდება 0 ქულით.

 

აბიტურიენტების საბოლოო შეფასება ხდება კომისიის წევრთა მიერ დაწერილი შეფასების საშუალო არითმეტიკულის დაანგარიშებით.

 

შემოქმედებითი კონკურსი წარმატებით გავლილად ითვლება მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე - (33 ქულა) მაღალი ქულის მიღების შემთხვევაში.