სილაბუსების შინაარსი ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში „სამართლის პროგრამების ევროპეიზაცია საქართველოში“

9 დეკემბერი 2022

 

 

სილაბუსების შინაარსი ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში „სამართლის პროგრამების ევროპეიზაცია საქართველოში“

 

 

2022 წლის 25 ოქტომბერს, კავკასიის უნივერსიტეტში შედგა შეხვედრა, რომელზეც განიხილეს ახალი ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში („სამართლის პროგრამების ევროპეიზაცია საქართველოში“) სამართლის სამაგისტრო და სამართლის საბაკალავრო პროგრამებში ევროკავშირის შესახებ სწავლების ინტეგრირებისა და გაძლიერების თაობაზე. შეხვედრაზე გამოთქმული მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე, დეკემბრის დასაწყისში შეთანხმდა სილაბუსების შინაარსი, კერძოდ:

 

  1. სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსის შინაარსი.
  2. სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო საგნების სილაბუსებში შესატანი ცვლილებების შინაარი.

 

იხ. სილაბუსების შესაბამისი შინაარსის აღწერა.