პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამაში განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება.

პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო და თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსებად:

 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები: (182 კრედიტი)

სავალდებულო სასწავლო კურსები - 152 კრედიტი

არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი

 

თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსები: (58 კრედიტი)

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 20 კრედიტი

თავისუფალი - 18 კრედიტი

 

ზოგიერთი სასწავლო კურსი ისწავლება ინგლისურ ენაზე.