მიმოხილვა

პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 წელი

სპეციალობ: ფინანსები

სწავლების ენა: ქართული 

მისანიჭებელი ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში

 

აღნიშნულის მიღწევის მიზნით კურსდამთავრებულებს ექნებათ შემდეგი სახის დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ფუნქციონალური მიმართულებების ღრმა თეორიული ცოდნა და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;
 • მმართველობითი ფუნქციებისა და როლების განხორციელებისას კონცეპტუალური, სისტემური და სტრატეგიული ხედვის, მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბების, პრობლემების დანახვის, მათი კომპლექსურად გაანალიზების და არგუმენტირებული დასკვნების საფუძველზე ლოგიკური გადაწყვეტილების მიღების  უნარი;
 • ეფექტური ორაგანიზაციული სტრუქტურის და კორპორატიული კულტურის ჩამოყალიბების, გუნდური მუშაობის და ინტერპერსონალური ურთიერთობების ხარისხიანად წარმართვის, დარგობრივი და სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ეფექტური კომუნიკაციის (წერილობითი/ვერბალური)უნარი;
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების და კვლევის მეთოდების გამოყენებით კვლევების დაგეგმვის და განხორციელების უნარი;
 • კონკურენტულ და სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტაციის, კრიტიკული აზროვნების, საკითხებისადმი შემოქმედებითი მიდგომის, თვითგანვითარების, დასახული მიზნების მიღწევის, დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის, დროული და ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;

 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებებით:

 

 • ბიზნესის მართვა, განვითარება, ანალიტიკა;
 • ფინანსების დაგეგმვა, მართვა, მონიტორინგი;
 • ფინანსური რეპორტინგი, ანალიზი, პროგნოზირება;
 • ბიუჯეტირება და კონტროლი;
 • კორპორაციული საბანკო მომსახურება;
 • საკრედიტო და საოპერაციო რისკების მართვა;
 • სტრატეგიული პროექტების დაგეგმვა და მართვა;
 • საოპერაციო პროცესების დაგეგმვა და მართვა;
 • ინვესტორებთან ურთიერთობა და ფინანსური რესურსების მოზიდვა;
 • ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა;

 

იხილეთ სამაგისტრო პროგრამის ბროშურა.