პროგრამის სტრუქტრა

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, წელიწადში – 60 ECTS კრედიტს, სემესტრში – 30 ECTS კრედიტს. შესაბამისად, საბაკალავრო პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს.

 

ქართული ფილოლოგიის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვის შემდეგ აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების მიზნით სწავლა განაგრძოს დამატებითი სემესტრების (არა უმეტეს 4 სემესტრისა) განმავლობაში, სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით.

 

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, აქედან 190 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო საგნებს, მათ შორის, 25 კრედიტი -  ზოგადსაუნივერსიტეტო და სასკოლო სავალდებულო საგნებს, 20 ECTS კრედიტი - ინგლისურ ენას, 145 ECTS კრედიტი -   დარგობრივ და პროფესიულ სავალდებულო საგნებს. დარჩენილი 50 ECTS კრედიტი სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არჩევითი კრედიტების სახით, რომელიც შეუძლია ამოირჩიოს 125 ECTS კრედიტიდან.

 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 240 ECTS კრედიტის ფარგლებში, სტუდენტს ასევე აქვს შესაძლებლობა მაქსიმუმ 20 ECTS კრედიტი (არჩევითი სტატუსის მქონე საგნების ჩანაცვლების ხარჯზე), აითვისოს თავისუფალი კრედიტებით.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა