პროგრამის სტრუქტურა

კავკასიის მედიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები მოიცავს არანაკლებ 240 ECTS კრედიტს. წელიწადში – 60 ECTS კრედიტს, სემესტრში – 30 ECTS კრედიტს. შესაბამისად, საბაკალავრო პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს.

 

სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით. ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას. სასწავლო წელი კი დაგეგმილია 38 კვირაზე.

 

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 Cr. საათს, რაც მოიცავს, როგორც სტუდენტის საკონტაქტო  დატვირთვის დროს - ლექციების, სემინარების, პრეზენტაციებისა და სხვა აქტივობების სახით, ასევე, მისი დამოუკიდებელი მუშაობის დროს. ამაში შედის შუალედური და საბოლოო შეფასებისათვის, საშინაო დავალების მომზადებისა და პრეზენტაციისათვის განკუთვნილ საათები. დამატებით შესაძლებელია ზაფხულის სემესტრის ორგანიზებაც.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა.