პროგრამის სტრუქტურა

ელექტრონიკისა და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება.  საბაკალავრო პროგრამის სწავლების ვადაა ოთხი, ხოლო დასაშვები ხანგრძლივობა ექვსი წელიწადი. პროგრამის ვადის ამოწურვის შემდეგ აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების მიზნით სწავლა განაგრძოს დამატებითი სემესტრების განმავლობაში, სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით.  

 

პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია: 

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 170 ECTS კრედიტი;
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 29 ECTS კრედიტი.
  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 20 ECTS კრედიტი;
  • საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 ECTS კრედიტი;
  • თავისუფალი კრედიტები - 6 ECTS კრედიტი.

 

 

პროგრამა