პროგრამის სტრუქტურა

 

ელექტრონიკისა და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება. კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

  • ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 35 ECTS კრედიტი (მათ შორის სავალდებულო ინგლისური ენა 20 ECTS კრედიტი)
  • ძირითადი სპეციალობის საგნები - 169 ECTS კრედიტი, მათ შორის:
    • საბაზისო საგნები - 30 ECTS კრედიტი
    • დარგობრივი საგნები - 139 ECTS კრედიტი
  • არჩევითი საგნები - 36 ECTS კრედიტი
  • თავისუფალი კომპონენტები - 20 ECTS კრედიტი