მიღების წესები

ენერგეტიკისა  და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.

 

ჩასაბარებელი საგნები

 

  • ქართული ენა და ლიტერატურა;
  • უცხოურიენა (ინგლისური ან გერმანული ან რუსული ან ფრანგული);
  • მესამე სავალდებულო საგანი:მათემატიკა ან ფიზიკა.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 

  • სკოლის ატესტატი (ორიგინალი);
  • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • პირადობის მოწმობის 2 ასლი;
  • დაბადების მოწმობის 2 ასლი;
  • 2 ფოტო–სურათი 3x4; (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი; (შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან)
  • დამატებითი ინფორმაციისფორმა #1; (ჩამოტვირთეთ, შეავსეთ და წარადგინეთ დანარჩენ დოკუმენტებთან ერთად)