პროგრამის სტრუქტურა

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება. საბაკალავრო პროგრამის სწავლების ვადაა ოთხი, ხოლო დასაშვები ხანგრძლივობა ექვსი წელიწადი.  პროგრამა სტრუქტურა: 

 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები (199  ECTS კრედიტი):

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 170 ECTS კრედიტი;
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 29 ECTS კრედიტი.

 

თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსები (41 ECTS კრედიტი):

 

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 20 ECTS კრედიტი;
  • საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 ECTS კრედიტი;
  • თავისუფალი კრედიტები - 6 ECTS კრედიტი.

 

დეტალებისთვის იხილეთ პროგრამა.