პროგრამის სტრუქტურა

კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 200 ECTS კრედიტს. პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობა შეადგენს 3 აკადემიურ წელს. პირველი ორი წელი (150 ECTS / წელიწადში 75 ECTS) სწავლება ხორციელდება კავკასიის უნივერსიტეტში, ხოლო ბოლო მესამე წელი (50 ECTS / 30 აშშ კრედიტი) ფერლი დიკონსონის უნივერსიტეტში (FDU). 

 

პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო და თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსებად:

 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები (159 კრედიტი)

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 119 კრედიტი
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 კრედიტი
  • კონცენტრაცია - 25 კრედიტი

 

თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსები (41 კრედიტი)

 

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი
  • საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსი - 5 კრედიტი
  • თავისუფალი სასწავლო კურსები - 6 კრედიტი