პროგრამის სტრუქტურა

კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 200 ECTS კრედიტს. პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობა შეადგენს 3 აკადემიურ წელს. პირველი ორი წელი (150 ECTS / წელიწადში 75 ECTS) სწავლება ხორციელდება კავკასიის უნივერსიტეტში, ხოლო ბოლო მესამე წელი (50 ECTS / 30 აშშ კრედიტი) ფერლი დიკონსონის უნივერსიტეტში (FDU). 

 

პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია: 

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 119 ECTS კრედიტი
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 ECTS კრედიტი
  • კონცეტრაცია - 25 ECTS კრედიტი
  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი·
  • საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსი - 5 ECTS კრედიტი
  • თავისუფალი სასწავლო კურსები - 6 ECTS კრედიტი

 

იხილეთ პროგრამა

 

პროგრამის ბროშურა