Კომპიუტერული მეცნიერების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა