პროგრამის სტრუქტურა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 120 ECTS კრედიტის ათვისება. კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები– 48 ECTS კრედიტი
  • სავალდებულო კვლევითი კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი – 30 ECTS კრედიტი
  • არჩევითი სასწავლო კურსები– 42 ECTS კრედიტი

 

პროგრამით განსაზღვრული 126 ECTS კრედიტიდან:

 

  • თეორიული საგნები - 42 ECTS კრედიტი
  • პრაქტიკაზე ორიენტირებული საგნები – 60 ECTS კრედიტი
  • პროფესიული პრაქტიკა – 12 ECTS კრედიტი
  • თავისუფალი კომპონენტები - 12 ECTS კრედიტი.

 

 

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები:

 

  • ინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისების მართვა
  • საინფორმაციო სისტემები
  • მონაცემთა ბაზების და მონაცემთა საცავების მენეჯმენტი
  • სტრატეგიული მენეჯმენტი
  • ოპერაციული სისტემები კორპორატიულ გარემოში
  • ორგანიზაციული რესურსების დაგეგმვის (ERP) სისტემები
  • საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება
  • აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები
  • ელექტრონული მმართველობა
  • ენტერფრაიზის არქიტექტურა
  • პროგრამული ინჟინერია
  • ბუღალტერია და ფინანსები
  • სტრატეგიული მარკეტინგი
  • საინფორმაციო სისტემების მართვა
  • კიბერუსაფრთხოება მენეჯერთათვის
  • მონაცემთა კომუნიკაცია და ქსელები
  • ქლაუდ ტექნოლოგიები
  • პროექტის მართვა
  • თანამედროვე კრიპტოგრაფია
  • სტატისტიკა  მენეჯერებისთვის
  • გადაწყვეტილების მიღების თეორია
  • მონაცემთა შენახვა
  • ინტერნეტ ტექნოლოგიები
  • ინოვაციებისა და ცვლილებების  მართვა
  • ადამიანური რესურსების მართვა

 

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილ პროგრამა და სასწავლო კურსების აღწერა