ლექტორები

 

 

თამარ ქალდანი

 

განათლება: 

 • უმაღლესი, იურისტის კვალიფიკაცია
 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი. 

 

კურსის დასახელება:

 

 • პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართალი

 


 

გოჩა ლორთქიფანიძე

 

განათლება:

 • ესექსის უნივერსიტეტის (ინგლისი) მაგისტრი
 • ჰარვარდის სამართლის სკოლის (აშშ) მაგისტრი
 • ფორდამის სამართლის სკოლის (აშშ) დოქტორანტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე

 

კურსის დასახელება: 

 • საერთაშორისო საჯარო სამართალი (ინგლისურ ენაზე)
 • საერთაშორისო სახელშკრულებლო სამართალი (ინგლისურ ენაზე)

 

 

თამარ ტალიაშვილი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ინტელექტუალური  საკუთრების  სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა

 

 


 

 

მაია ბითაძე

 

განათლება: 

 

 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (წარჩინებით), კვალიფიკაცია - იურისტი, სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი (დოქტორი).

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე

 

კურსის დასახელება: 

 

 • თანამედროვე საერთაშორისო საჯარო სამართალი

 • საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი

 


 

 

 

რატი ბრეგაძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2000-2005
 • ჰამბურგის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი 2006-2007 მაგისტრატურა  (LL.M.)
 • ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2008-2011 დოქტურანტურა (Dr.iur)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრი

 

კურსის დასახელება: 

 

 • საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი
 • ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ილონა თოდუა

 

განათლება: 

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სოხუმის ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია: 

 

 • თბილისის საქალაქო სასამართლო, მოსამართლე
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

კურსის დასახელება:

 

 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი