დაცული სამაგისტრო ნაშრომები

იროდიონ თოდუა

ინფორმაციული უფლებებისა და თავისუფლებების სამართლებრივი პრობლემები

ნათია ღონღაძე

დომეინ სახელის სამართლებრივი რეჟიმი

ტარიელ ჭინჭარაული

ადმინისტრაციული სახდელები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში (პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები და საკანონმდებლო ნოვაციები)

დავით ნოზაძე

საერთაშორისო სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვები საერთაშორისო სავაჭრო სამართალში

ირაკლი საყვარელიძე

სასაქონლო ნიშნების ფარდობითობა ინტელექტუალური საკუთების სამართლის სხვა სუბიექტებთან

ზურაბ კაკაბაძე

უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი კონცეპტუალური პრობლემები

ნინო არველაძე

საცილო გარიგების ბათილობის სამართლებრივი საფუძვლები

ქეთევან ხუროძე

დოკუმენტალური აკრედიტივის სამართლებრივი რეგულირება (შედარებით - სამართლებრივი კვლევა)

ეკატერინე შუბითიძე

საერთაშორისო ორმაგი დაბეგვრის წარმოშობის მიზეზები და თავიდან აცილების საშუალებები

ირაკლი კალანდაძე

საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები საქართველოში

ნინო კახიანი

დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდი სამართლებრივი ასპექტები” (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

ეკატერინე გოგოლაძე

ხელმძღვანელთა ზრუნვის მოვალეობის როლი და მნიშვნელობა კორპორაციულ მართვაში

ირაკლი ხუნწარიძე

THE FUTURE  ENHANCEMENT OF VICTIMS ROLE  IN INTERNATIONAL      CRIMINAL   JUSTICE

ნინო შალამბერიძე

ინტერესთა კონფლიქტი კორპორაციულ სამართალში

მიხეილ უჯმაჯურიძე

,,კომპიუტერული დანაშაული" (კიბერდანაშაული)

რევაზ ბაკურიძე

პიროვნების იდენტიფიკაციის პრობლემები და მისი განვითარების გზები

თამარგეგელია

დაუმთავრებელი დანაშაულის პრობლემატური ასპექტები

კონსტანტინე ჯანჯღავა

ფოლკლორული ნაწარმოებების დაცვის სამართლებრივი ასპექტი

ხათუნა კაკაბაძე

ინფორმაციის თავისუფლება და საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფის გზები

სალომე მესხი

,,ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი“

დავით ასლამაძე

აგადასახადო კონტროლი სახელმწიფო კონტროლის სისტემაში (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)

თინათინ სამხარაძე

საქმეთა განხილვის თავისებურებანი საკასაციო ინსტანციაში საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით (შედარებით - სამართლებრივი კვლევა)

გიორგი მჭედლიშვილი

საკუთრების უფლება და მისი შეზღუდვის საფუძვლები (შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითზე)

ქეთევანჯელაძე

ფასიანიქაღალდებისბაზრებისრეგულირებისსაერთაშორისოპრინციპები, ქართულირეალობადაგანვითარებისტენდენციები

ნათია კახეთელიძე

ვალდებულებების დარღვევა და მათი სამართლებრივი შედეგები

თათია ჩიხლაძე

სარჩელის სახეები ადმინისტრაციულ  პროცესში

ანა ჭანტურია

ფასიანი ქაღალდების  რეგულირებისსტანდარტებისაქართველოში: გლობალურიფინანსურისიძნელეებიდაცვლილებებისპერსპექტივასაერთაშორისოსტანდარტებისგათვალისწინებით

ირაკლი კემულარია

ადმინისტრაციული წარმოება როგორც კანონიერი და მიზანშეწონილი გადაწყვეტილების მიღების ერთერთი წინაპირობა

ლერი გულედანი

საშემოსავლო გადასახადი (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)

ანა სუთიძე

გარიგების მონაწილე მხარეთა მოთხოვნის უფლებები ლიზინგის ხელშეკრულებაში (შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე)

თამარ ნიკოლაძე

ლიზინგის ხელშეკრულება

დალი გაბელაია

Influence of European Standards on Development of Legal Framework of the Freedom of Peaceful Assembly in Georgia

მარიამ გიორგობიანი

საერთაშორისო ხელშეკრულება: საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის თანაფარდობის საგანი

ანა კვანტალიანი

ინფორმაციის მავნე ზეგავლენისაგან დაცვის ხერხები

ნინოსარიშვილი

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ძირითადი სამართლებრივ-კონცეპტუალური საკითხები

ბახვა ბრეგვაძე

არის თუ არა წამების აკრძალვა აბსოლუტური დღევანდელ მსოფლიოში

ბაჩანა სურმავა

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (ქართული და დასავლური კანონმდებლობის ჭრილში)

თამარ ჯაფარიძე

ადმინისტრაციული ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა)

თეა კიკუაშვილი

სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

ნატო ვარაზანაშვილი

საბანკო საიდუმლოების სამართლებრივი რეგულირება (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი

დიმა მაღრაძე

The Trade Regulations of Genetically Modified Organisms and Developing Countries

ნინო გეგიძე

უხარისხო პროდუქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების სამოქალაქო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები

ირაკლი ჯიშკარიანი

გაურკვეველ ვითარებაში მომხდარ მკვლელობათა გამოძიების თავისებურებები

ირაკლი ხოშტარია

აქციონერთა უფლებები და განხორციელებასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში

ლევან პაპავა

ძალადობრივ დანაშაულთან დაკავშირებით არასრულწლოვნებიდან გამოძიებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება, დაკითხვის ტაქტიკური ხერხების გამოყენებით

თებეა გოგისვანიძე

მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობის სამართლებრივი წესრიგი სამართლებრივი სისტემების თვალსაზრისით

სოფო მეშველიშვილი

ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები ქართულ სახელშეკრულებო სამართალში (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი ლიზინგის ხელშეკრულების მაგალითზე)

ნატო რაზმაძე

korporaciuli marTvis problemebi saqarTveloSi moqmed saaqcio sazogadoebebSi da maTi aRmofxvris meqanizmebi~

პაატა სალია

,,ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზება შედარებითი ანალიზი:  საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობა საქართველოში”

 

ზოია კაკულაშვილი

დაზღვევის ხელშეკრულების არსებითი პირობები (შედარებითი ანალიზი)

ეკა რაზმაძე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ქართულ-ამერიკულ სამართალში

ნინო საჯაია

Lex Mercatoria საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულატორი

სოფო ჯანიაშვილი

სამართლის არჩევა საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში

სალომე კახნიაშვილი

კორპორაციული მართვა და ხელმძრვანელთა პასუხისმგებლობა სააქციო საზოგადოებაში

თამარ მერკვილაძე

სადაზღვევო ხელშეკრულებების თავისებურებები სამოქალაქო სამართალში

ეკა კიკაძე

სახელშეკრულებო ზიანის სახეები საქართველოს კანონმდებლობის, კონტინენტური ევროპის და ანგლო-ამერიკული ქვეყნების მაგალითზე (შედარებით სამართლებრივი კვლევა

თამარ ცომაია

საბაჟო შეღავათების (პრეფერეციაბის) შედარებით სამართლებრივი ანალიზი

ნინო ლორთქიფანიძე

საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საერთაშორისო კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების სამართლებრივი პრობლემები

გვანცა წულუკიძე

სახელმწიფოს მიერ ძალის გამოყენების ლეგიტიმურობა ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ

nino svaniZe

მესამე პირის მიერ მოვალის ნაცვლად ვალდებულების შესრულების სამართლებივი შედეგები

მარიამნანეიშვილი

თავდებობა როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება საბანკო სამართალში

ლაშა ბერიძე

დაუსწრებელი გადაწყვეტილება სამოქალაქო პროცესში

თეა კვირიკაშვილი

ლტოლვილთა სამართლებრივი დაცვა

ნინო კობაძე

საქართველოს კონკურენციის სამართლის აპროქსიმაცია ევროპის კანონმდებლობასთან. სახელმწიფო დახმარებების კონტროლი.

მაია კუკავა

რისკების სამართლებრივი კონტროლი კომერციულ ბანკებში

ანა ჯანაშვილი

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება.

სოფო გარდავა

საბლანკო კრედიტის სამართლებრივი რისკები.

ალექსანდრე ჭეიშვილი

რეგისტრირებული გირავნობა როგორც საბანკო კრედიტის უზრუნველყოფის საშუალება

ანრი ხონელიძე

კორპორაციული მართვის ორგანოები  კორპორაციული მართვის სხვადასხვა სისტემაში

ნინო ჯიშკარიანი

კორპორაციული მართვის კოდექსის ანალიზი.

ვახტანგ გორგანელი

საჯარო მოსამსახურის პასუხისმგებლობა

თემურ გომართელი

სააქციო საზოგადოების მართვის ორგანოების სამართლებრივი ანალიზი (შედარებით–სამართლებრივი კვლევა ა.შ.შ.–ს გერმანიისა და საქართველოს მაგალითზე)

მაკა ლაფაჩიშვილი

აქციონერთა უფლებრივი მდგომარეობა სააქციო საზოგადოებაში

ფიქრია ყალიჩავა

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება (შედარებით–სამართლებრივი კვლევა)

სოფო გოგოლაური

კორპორაციის ხელმძღვანელთა კეთილსინდისიერებისა და ერთგულების მოვალეობა

ოთარ გზირიშვილი

შეცვლილი გარემოებები (შესრულების გართულება და ფორს–მაჟორი) ეროვნულ კანონმდებლობასადა საერთაშორისო უნიფიცირებულ აქტებში

ნინო მეგენეიშვილი

ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა საჯარო მოსამსახურის მიერ მიყენებული ზიანისთვის

პაატა ლოხიშვილი

თავისუფალი ეკონომიკური ზონების საგადასახადო სამართლებრივი რეჟიმი (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

განა გოგიტიძე

ინტერესთა შეუთავსებლობა საჯარო სამსახურში

როდამი ასლამაზაშვილი

არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, აქტუალური პრობლემები და პრობლემების გადაჭრის გზები.

გიორგი გეთიაშვილი

არასაპატიმრო სასჯელები, ალტერნატიული ზომები და მათი აღსრულების მექანიზმები არასრულწლოვნებთან მიმართებით (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი

გვანცა ნასყიდაშვილი

სახელშეკრულებო თავისუფლება და კანონისმიერი ბოჭვის ინსტიტუტი კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში

ნინო ქევხიშვილი

სანივთო უზრუნველყოფის საშუალებები და მათი აღსრულების პრობლემები. (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი)

ნინო ნიკოლაიშვილი

ხელშეკრულებიდან გასვლის წინაპირობები და მისი სამართლებრივი შედეგები (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

ნინო განჯელაშვილი

ინდივიდუალური საწარმოს სამართლებრივი მდგომარეობა

თამარ ნუცუბიძე

კანონიერების პრინციპის დაცვა მოხელის სამსახურიდან განთავისუფლებისას

ნანა ჩარხოშვილი

მხარის უფლების წინასწარი სამართლებრივი დაცვა ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში

თამარ მეგრელიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობა საქართველოში

მარიტა სამხარაული

ფუნდამენტური კორპორაციული ცვლილებები კაპიტალურ საზოგადოებათა სტრუქტურაში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

ნინო სამხარაული

საწარმოს (კორპორაციის) გადახდისუნარიანობის დაცვა

თეონა ხოსროშვილი

გირავნობა, როგორ მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება (წარმოშობის-შეწყვეტის, მოთხოვნის გადაცემისა და რიგითობის პრობლემატიკა გირავნობის სახეების მიხედვით)

გიორგი სურმავა

მყიდველის ხელშეკრულებიდან გასვლის, რეალური შესრულებისა და ფასის შემცირების მეორადი მოთხოვნის უფლებები ქართული და უნიფიცირებული კერძო სამართლის მიხედვით

მარიამ გობეჯიშვილი

სააპელაციო სასამართლოს უფლებამოსილება (შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი)

რუსუდან გელაშვილი

პრეზუმფციები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში

დავით არაბული

ვალაუვალი მოვალის რეაბილიტაცია

ლანა პაიჭაძე

სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები და ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობის კონკრეტული გამოვლინებანი (ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის მიხედვით)

თამარ ბიბილური

მეუღლეთა ქონებრივი ურთიერთობები (შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი)

ია ნემსაძე

მემკვიდრეობის მიღების და მასზე უარის თქმის საფუძვლები

მიხეილ ჯინჯოლია

სასჯელის დანიშვნასთან დაკავშირებული ზოგიერთი აქტუალური საკითხი სისხლის სამართლის კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში

ნინო ფანჯაკიძე

კრედიტორთა დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებული რისკები იპოთეკით დატვირთული ქონების  რეალიზაციისას

თინათინ ქვაცბაია

ფული როგორც კერძო სამართლის სპეციფიკური ობიექტი

ხატია ნადიბაიძე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, როგორც ეფექტური მმართველობის განხორციელების შესაძლებლობა(შედარებით სამართლებრივი კვლევა)

მიხეილ ქირია

ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძვლები დელიქტურ სამართალში. მეცნიერ ხელმძღვანელი - ქეთევან ქოჩაშვილი)

ანა თევდორაძე

ველდებულების შეწყვეტის საფუძვლების ანალიზი

მაკო მამადაშვილი

საკონსტიტუციო კონტროლის მოდელები (შედარებითი ანალიზი)

ელენე ტუსკია

მედიაცია საქართველოში ( საკანონმდებლო სიახლეები, განვითარების პერსპექტივები)

ნინო კიკნაძე

სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების შეუძლებლობა.

ლილია იასეშვილი

საბანკო გარანტია - სახელშეკრულებო ურთერთობების თანამედროვე უზრუნველყოფის საშუალება.

ანა ქამხაძე

ელექტრონული ფორმით დადებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკა ევროკავშირის დირექტივების ჭრილში

თამარ ველთაური

ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობა) ხელშეკრულება როგორც მშენებლობის სფეროში წარმოშობილ ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირების საფუძველი.

ნინო სოზიაშვილი

„სიცოცხლის დაზღვევა,“ სოციალური და სამართლებრივი ასპექტები

თეა ბუაძე

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, როგორც წინასახელშეკრულებო ვალდებულება სამომხარებლო გარიგებებში.

თამარ ბაკურიძე

საზოგადოებაში შენატანის განუხორციელებლობა და პარტნიორის გარიცხვის სხვა სამართლებრივი საფუძვლები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და სააქციო სახოგადოების მაგალითზე.

ნინო აბაკელია

- საკუთრების დაცვა სანივთო სამართლებრივი საშუალებებით.

ანა ბოცვაძე

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირება და ინვესტორთა დაცვა.

ნინო მხეიძე

მორალური ზიანის ანაზღაურების წინაპირობები და ფარგლები (ქართული კანონმდებლობისა და საერთო სამართლის სისტემების შედარებით-სამართლებრივი კვლევა).

თამარ გვასალია

ოპერატიულ-სამძებრო მონაცემების როლი სისხლის სამართლის პროცესში

ანა მჭედლიშვილი

სქესობრივი დანაშაულის შედეგად დაზარალებული არასრულწლოვნები სისხლის სამართლის პროცესში.

ანა საბახტარიშვილი

საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა

ყოჩიაშვილი ჯული 

საავტორო უფლებების დაცვა ქართული სამართლითა და საერთაშორისო კონვენციების საფუძველზე.

გავარდაშვილი თამარ

უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება

თამაზაშვილი ნათია

მცდარი სამედიცინო ქმედება, როგორც  სამოქალაქო    სამართლებრივი  პასუხისმგებლობის საფუძველი

ლურსმანაშვილი ანა

სამოქალაქოპასუხისმგებლობასახელშეკრულებოვალდებულებისდარღვევისთვის

ჩალაძე მარიამი

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები  (მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმი)

მებონია გიორგი

საწარმოთა მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა.

ჭულუხაძე დავით

არბიტრაჟის თავისებურებანი.

ლონდარიძე გიორგი

მტკიცებულებების მოპოვების და გამოყენების პრობლემა საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესში

ჩანქსელიანი ირინა

ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში არსებული „ინვესტიციის“ დეფინიციის მნიშვნელობა საერთაშორისო საინვესტიციო ტრიბუნალების იურისდიქციისათვის

ქათამაძე თამარ

ბრალის გარეშე სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები ქართული სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. მეცნიერ ხელმძრვანელი

უბერი თათია

საკასაციო წარმოების დაწყების საფუძვლები და საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის პირობები სამოქალაქო სამართალწარმოებაში (შედარებითი ანალიზი)

ლაფაჩიშვილი ილია

კორპორაციული მართვა ქართულ კომერციულ ბანკებში, არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის სამართლებრივი მექანიზმები.

გოგაძე ოთარ

საკრედიტო ხელშეკრულება საბანკო სამართალში (შედარებითი ანალიზი)

კიკალიშვილი ნიკა

აქცია როგორც ფასინაი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი რეგულირება

ბერიძე არჩილი

პარტნიორთა პირადი  პასუხისმგებლობა  კორპორაციის ვალდებულებებისათვის (კორპორაციული საფარველის დარღვევა-piercing)

ყოლბაია თინათინი

მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება

შამათავა ირაკლი

სააღზრულებლო წარმოებათა საკანონმდებლო მექანიზმები (სასამართლო/საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებ(ებ)ისა და ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებლო ფურცლის თავისებურებანი)

ცაგარეიშვილი გივი

აპელაციის დასაშვებობა (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)

ტაბატაძე ნანა

უდავოდაგამარტივებულიწარმოებისსახეებისაქართველოსკანონმდებლობის, რუსეთისადაგერმანიისსამოქალაქოსაპროცესოქვეყნებისმაგალითზე

გოგაშვილი მანანა

ცალმხრივი გარიგებისა და ცალმხრივი ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება - შედარებით სამართლებრივი ანალიზი

მაჭარაშვილი მარიამი

სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის კონკურენციის პრობლემა სამოქალაქო სამართალში

ბექურიძე თეონა

დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებული სამართლ;ებრივი პრობლემები

ავალიშვილი ქეთევანი

საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი როგორც საგამოძიებო მოქმედება

ღუდუშაური ელენე

კეთილსინდისირეი მფლობელობა - ტიტულოვანი თუ უტიტულო მფლობელობის გამოვლინება

ზარანდია სალომე

ქონებით სარგებლობასა და მართვასთან დაკავშიორებული საკიტხები ბინთმესაკუტრეთა ამხანაგობებში

ფრუიძე თინათინი

რიგითობის პრობლემა სანივთო სმაართალში

სხირტლაძე აკაკი

მფლობელის პასუხისმგებლობა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის დროს ზიანის მიყენებისას

პეტრიაშვილი ქეთი

კრედიტორთა და პარტნიორთა დაცვის მექანიზმები შპს-ს გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებისას  (უპირატესად გარიგებათა საცილობის მაგალითზე)

გოცაძე გიორგი

მფლობელისა და მესაკუთრის სამართლებრივ ინტერესთა კონფლიქტი

ზიბზიბაძე ლიკა

მესამე პირები ადმინისტრაციულ პროცესში

გაგუა ანა

ადმინისტრაციულისაჩივარი, როგორცუფლებისდაცვისსაშუალება

გოგოლაძე მაია

დელიქტური ვალდებულების თავისებურებანი ქართულ მართლმსაჯულებაში

დიაკონიძე მელიტა

სამხედრო სარეზერვო სამსახურის საკანონმდბლო მოწესრიგება საქართველოში

თაყაიშვილი გიორგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები საქართველოში

შენგელია ანა

ზარალის დარეგულირების საკითხები დაზღვევის სამართალში (შედარებით სამართლებრივი კვლევა)

ბურჯანაძე ეთერი

არარულწლოვანთა განრიდება და მედიაცია (აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტურობა არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან შედარებით)

სახამბერიძე ლელა

სატრანსპორტო სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა

სისვაძე გიგი

პასუხისმგებლობა სალიცენზიო პირობების დარღვევისათვის

ასლანიშვილი ლაშა

ნარკოტიკული დანაშაული (აქტუალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები)

ცირეკიძე ირაკლი

საპროცესო შეთანხმება საქართველოში

ტყებუჩავა თამარი

ოჯახური ძალადობის სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში

მურცხვალაძე ნატო

გავლენიან აქციონერთა ვალდებულებები საკორპორაციო სამართალში

ახპატელი თამაზ

ნების განმარტების მნიშვნელობა სახელშეკრულებო ნორმათა ინტერპრეტაციისას

ფერაძე ალექსანდრე

საკუთრების ჩამორთმევა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის და მესაკუთრის ინტერესების დაცვასაკუთრების უფლებაში ჩარევის დროს

ფოცხვერაშვილი გიორგი

სამართლის არჩევა საერთაშორისო კომერციულ გარიგებებში

ძიძიგური მარიამი

საექიმო შეცდომით გამოწვეული სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და სამედიცინო მუშაკსა და პაციენტს შორის ვალდებუებით-სამართლებრივი ურთიერთობა (ინფორმირებული თანხმობა)

გორგოძე ანა

დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისა და უსაფუძვლო გამდიდრების შედარება კონტინენტური ევროპის და ანგლო-ამერიკული ქვეყნების მაგალითზე

ჯახველაძე ოთარ

საქორწინო კონტრაქტი და მისი გამოუყენებლობის მიზეზები (სამართლებრივ და საზოგადოებრივ ჭრილში)

ძიგუაშვილი გიორგი

ფინანსური გირაო ქართულ სამართლებრივ სივრცეში (შედარებითი ანალიზი)

დავით ბუღაძე

მინორიტარ აქციონერთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკა აქციათა სავალდებულო მიყიდვის ინსტიტუტთან მიმართებით.  (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)

სალომე ბეჟაშვილი

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების წინაპირობები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში

ყურაშვილი ნინო

დათქმა საჯარო წესრიგის შესახებ, როგორც სასამართლო და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძველი

დობაძიშვილი ნინო

სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით