დაცული სასემინარო ნაშრომები

ნაშრომების ბაზა

დოქტორანტის სახელი და გვარი დაცული სასემინარო ნაშრომი
ნინო მესხიშვილი • სახელშეკრულებო რისკების სამართლებრივი რეგულირების საკითხები
• საქორწინო ხელშეკრულების ბათილად ცნობის წესი და საფუძვლები
თამარ გეგელია •ნაცემი ქალი და აუცილებელი მოგერიება
•კანონის უკუძალის პრობლემა სასჯელთან მიმართებით
ტარიელ ჭინჭარაული (მამა დავითი) • ადმინისტრაციული სახდელების სისტემა
• საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები 2010 წლისნ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით
გიორგი ასათიანი •ტერორიზმის ძირითადი მახასიათებლები თანამედროვე მსოფლიოში
ნაზიბროლა ჯანეზაშვილი • დისკრიმინაცია სქესის საფუძველზე: ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები
• სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის სამართლებრივი რეგულირება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადობა
ეკატერინე შუბითიძე • საგადასახადო შეთანხმება: სამართლებრივი და პროცედურული ასპექტები
• საჯარო მმართველობის პრინციპები საგადასახადო სამართალში და გადასახადის გადამხდელის ინფორმირება
ირაკლი კალანდაძე • გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების გამომწვევი მიზეზები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები
• ელექტრონული კომერციის დაბეგვრის პრობლემები და მათი გადაჭრის მექანიზმები
დავით ლობჟანიძე • იურიდიული ინტერესი სამოქალაქო პროცესში
• სარჩელის მნიშვნელობა სამოქალაქო პროცესში
ნინო შალამბერიძე • ფრენშაიზინგი, როგორც საქმიანობის სამართლებრივი ორგანიზაციის კონცეფცია
თათია ჩიხლაძე • სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შედეგის – აუდიტის ანგარიშის იურიდიული ბუნება
• სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის სამართლებრივი რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადობა
თამარ გიორგაძე • 2016-2018 წლების კონსტიტუციური რეფორმა-პროცესი, შედეგი
მაია მხატვრიშვილი • უცხოელების საკუთრების უფლება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების მიმოხილვა)
• პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) დაფინანსება საქართველოში
ირმა კუხიანიძე • ბე-ს სამართლებრივი ბუნება ქართულ კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში
• მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების დადასტურების პრობლემა ქართულ კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში (სსკ-ის 429-2) მუხლთან მიმართებით
ბესო ნიჟარაძე • ადევნების სისხლისსამართლებრივი ანალიზი
სოფიკო მეშველიშვილი • ,,culpa in contrahendo”-ს დოქტრინა ქართულ რეალობაში
ირაკლი შამათავა • სესხის ხელშეკრულების უახლესი საკანონმდებლო რეგულაციები, ხარვეზები და რეკომენდაციები (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი ევროპულ-ქართული კანონმდებლობის მიხედვით)
• პირგასამტეხლო, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალება (სასამართლო პრაქტიკისა და მოქმედი კანონმდებლობის უახლესი რეგულაციის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი გერმანულ-ფრანგულ სამართალთან)
თათია უბერი • სააპელაციო სასამართლოს უფლებამოსილება გადაწყვეტილების მიღებისას (შედარებითი ანალიზი საქართველოს, გერმანიის და საფრანგეთის კანონმდებლობის მიხედვით
• შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოს კანონმდებლობის და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიხედვით (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)
მარინა კობახიძე • ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა და მისი სამართალსუბიექტად ცნობის პრობლემური ასპექტები საქართველოს კანონმდებლობაში
• ინტერნეტზე წვდომა, როგორც ადამიანის ძირითადი უფლება და მისი რეალიზების სამართლებრივი ასპექტები საქართველოში
გიორგი ლაცაბიძე • კომპიუტერულ მონაცემთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებების თავისებურებანი
ეკა ბესელია • უკანონო მიგრაციის კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი ანალიზი საქართველოში
• სამართლიანი სასამართლოს უფლების გარანტიები, სამართლებრივ საშუალებათა თანასწორობის დარღვევა და შეუსაბამობა საქართველოს სისხლის სამარტლის საპროცესო კოდექსის ნორმებისა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებებით დადგენილ სტანდარტებთან
გიორგი ხატიძე • ოფშორული საფინანსო ცენტრების რეგულირების ზოგიერთი საკითხი
• ტრანსნაციონალურ კორპორაციათა და ადამიანის უფლებების ურთიერთგადაკვეთაზე
გრიგოლ გიორგაძე · • საქართველოში ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციის

სამართლებრივი ანალიზი - შესაძლებლობები და გამოწვევები
იოსებ კელენჯერიძე • ძალის გამოუყენებლობის პრინციპის საერთაშორისო სამართლებრივი მიმოხილვა
ნინო მინდიაშვილი • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერი ძალა და

მისი საპროცესო-სამართლებრივი მნიშვნელობა
ილნარი ხარანაული • ინფორმირებული თანხმობა, როგორც გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების გაწევის წინაპირობა
• გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და მისი სამართლებრივი შედეგები
ხატია ხერხეულიძე • თავისუფლად გადაადგილების უფლების სხვადასხვა ფორმით შეზღუდულ ბრალდებულისათვის გამოძიების დამოუკიდებლად წარმოების უფლების უზრუნველყოფის თავისებურებანი
• სატრანსპორტო დანაშაულის გამოძიებისას დოკუმენტის ან ინფორმაციის გამოთხოვის მნიშვნელობა
ოთარ ჯახველაძე •ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სპეციფიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობაში
რუსუდან მაისურაძე • უდანაშაულობის პრეზუმფცია - თანამდებობის პირის გამოხატვის თავისუფლების ზღვარი
თამარ დეკანოსიძე • ფემიციდის იდენტიფიცირების სირთულეები საქართველოს სისხლის სამართალში
• ქორწინების იძულების გენდერული ნიშნის გამოკვეთა
დავით ომსარაშვილი • სოლიდარობის გაფიცვის უფლება, როგორც დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის გარანტი
• პლატფორმის მუშაკთა სამართლებრივი სტატუსის განსაზღრა, როგორც მათი უფლებების დაცვის გარანტი
ნინო ჯიშკარიანი • რეორგანიზაციის მართლზომიერების კრიტერიუმები შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის დროს
თამარ მაზმიშვილი • ახალი კორონა ვირუსი (Covid 19), როგორც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი
ქეთევან სანაია
• საერთაშორისო საარბიტრაჟო განხილვისას გამოსაყენებელი მატერიალური სამართლის განსაზღვრის წესი და კრიტერიუმები
ირინე კვაჭანტირაძე • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვის წესი და პროცედურები
მარიამ ღაჭავა • ანდერძით მემკვიდრეობის პრობლემური ასპექტები საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალში
გიორგი მაისურაძე · • აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში

ნორმათშემოქმედების დელეგირების კონსტიტუციური ფარგლები
ლევან სურამელაშვილი • ორგანიზებული დანაშაულის ხელშემწყობი ფაქტორები თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში