დაცული სასემინარო ნაშრომები

ნაშრომების ბაზა

 ნაზიბროლა ჯანეზაშვილი  დისკრიმინაცია სქესის საფუძველზე: ეროვნული და საერთაშორისო  სტანდარტები.
 იოსებ კელენჯერიძე  ძალის გამოუყენებლობის პრინციპის საერთაშორისო სამართლებრივი  მიმოხილვა. 
 ნინო მესხიშვილი  საქორწინო ხელშეკრულების ბათილად ცნობის წესი და საფუძვლები. 
 ეკა ბესელია  სამართლიანი სასამართლოს უფლების გარანტიები, სამართლებრივ  საშუალებათა თანასწორობის დარღვევა და შეუსაბამობა საქართველოს  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმებისა ევროპის  ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული  გადაწყვეტილებებით დადგენილ სტანდარტებთან. 
 ტარიელ ჭინჭარაული (მამა  დავითი)  ადმინისტრაციული სახდელების სისტემა. 
 ეკატერინე შუბითიძე  საგადასახადო შეთანხმება სამართლებრივი და პროცედურული  ასპექტები.
 დავით ლობჟანიძე  იურიდიული ინტერესი სამოქალაქო პროცესში.
 გიორგი ხატიძე  ოფშორული საფინანსო ცენტრების რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. 
 ეკა ბესელია  უკანონო მიგრაციის კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი  ანალიზი საქართველოში. 
 ტარიელ ჭინჭარაული (მამა  დავითი)  საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის  უფლებამოსილებები 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების  მიხედვით. 
 ნინო მესხიშვილი  სახელშეკრულებო რისკების სამართლებრივი რეგულირების საკითხები. 
 ირაკლი კალანდაძე   გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების გამომწვევი მიზეზები და  მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები. 
 თათია ჩიხლაძე   სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შედეგის - აუდიტის  ანგარიშის იურიდიული ბუნება. 
 დავით ლობჟანიძე   სარჩელის მნიშვნელობა სამოქალაქო პროცესში. 
 თათია ჩიხლაძე  სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის სამართლებრივი რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადობა
 ირაკლი კალანდაძე  ელექტრონული კომერციის დაბეგვრის პრობლემები და მათი გადაჭრის მექანიზმები
 გიორგი ხატიძე  ტრანსნაციონალურ კორპორაციათა და ადამიანის უფლებების ურთიერთგადაკვეთაზე
 ნინო შალამბერიძე  ინტერესთა კონფლიქტი კორპორატიული სამართლის ჭრილში
 ნაზიბროლა ჯანიზაშვილი  სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის სამართლებრივი რეგულირება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადობა
 მაია მხატვრიშვილი  უცხოელების საკუთრების უფლება სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების მიმოხილვა)
 გიორგი ასათიანი  ტერორიზმის ძირითადი მახასიათებლები თანამედროვე მსოფლიოში
 თამარ გეგელია  კანონის უკუძალის პრობლემა სასჯელთან მიმართებით
 ირმა კუხიანიძე  ბე–ს სამართლებრივი ბუნება ქართულ კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში