სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

26 დეკემბერი 2015

26 დეკემბერს, კავკასიის სამართლის სკოლაში გაიმართა სამაგისტრო კოლეგიის სხდომა, რომელმაც განიხილა ამავე სკოლის მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომები.


სამაგისტრო ნაშრომები წარმატებით დაიცვეს:ჭულუხაძე დავითი. არბიტრაჟის თავისებურებანი. მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ბექა ინჯია.

მებონია გიორგი. საწარმოთა მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა. მეცნიერ-ხელმძღვანელი: გიორგი ჯუღელი.

ლურსმანაშვილი ანა. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისთვის. მეცნიერ ხელმძღვანელი - მაკა კარტოზია.

ყოჩიაშვილი ჯული. საავტორო უფლებების დაცვა ქართული სამართლითა და საერთაშორისო კონვენციების საფუძველზე. მეცნიერ-ხელმძღვანელი: თამარ ტალიაშვილი

ჩალაძე მარიამი. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმი. ვახტანგ ზაალიშვილი.

გავარდაშვილი თამარ. უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება. მეცნიერ-ხელმძრვანელი: მაკა კარტოზია.

თამაზაშვილი ნათია. მცდარი სამედიცინო ქმედება, როგორც სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნუნუ კვანტალიანი.