CSL - თემატური სასემინარო ნაშრომის დაცვა

28 ივნისი 2017

27 ივნისს, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტის მაია მხატვრიშვილის მეორე თემატური სასემინარო ნაშრომის დაცვა გაიმართა. დოქტორანტმა წარადგინა ნაშრომი თემაზე: "პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) დაფინანსება საქართველოში".

 

ნაშრომის დაცვა წარმატებით დასრულდა.