პროგრამის მიმოხილვა

სამართლის სადოქტორო საგანამათლებლო პროგრამა შეიქმნა 2009 წელს.

 

სადოქტორო პროგრამის მიზანია, სამართალმცოდნეობაში ახალი თაობის მკვლევარებისა და აკადემიური პერსონალის მომზადება, რომლებიც შეძლებენ  ხელი შეუწყონ დარგის განვითარებას თეორიული და პრაქტიკული, მტკიცებითი ან ემპირიული კვლევების მეშვეობით; დოქტორანტებში კვლევისა და სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენციათა განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად. პროგრამა ორიენტირებულია სამართლებრივი ანალიზის, ინტერდისციპლინური და კრიტიკული მიდგომის განვითარება და გაღრმავებაზე.

 

პროგრამამ ბოლო აკრედიტაცია გაიარა 2014 წელს, თუმცა იგი შეიქმნა 2009 წელს. შექმნის დღიდან პროგრამამ გარკვეული მოდიფიკაცია განიცადა. პროგრამასთან მიმართებით მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გაგვიწიეს ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამართლის სკოლამ და თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტმა.

 

კავკასიის სამართლის სკოლა თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებთან და პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც ფართო საშუალებას აძლევს დოქტორანტს თავისი სამეცნიერო პოტენციალის რეალიზაციაში.

 

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 წელს. დოქტორანტს, რომელიც დადგენილ ვადაში ვერ წარადგენს სადისერტაციო ნაშრომს, უფლება აქვს დაასრულოს დოქტორანტურაში სწავლა მომდევნო 2 წლის განმავლობაში.

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობიდან 60 ECTS კრედიტი ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 120 ECTS კრედიტი - სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტს.

 

პროგრამის აკადემიური ნაწილი ამოიწურება ოთხი ინტერდისციპლინური საგნის შესწავლით (აქედან ორი საგანი არის სავალდებულო ხოლო 2 არჩევითი) და ორი თემატური სასემინარო ნაშრომის შესრულებით.

 

პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტი ვალდებულია გამოაქვეყნოს ორი სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში (მათ შორის, ერთი აუცილებლად საზღვარგარეთ), რომლებშიც ასახული უნდა იყოს სადისერტაციო თემაზე შესრულებული სამეცნიერო კვლევის ძირითადი შედეგები და მიიღოს მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციაში (რაც გულისხმობს დოქტორანტის მიერ პირადი მოხსენების გაკეთებას).

 

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტს, სწავლების დასწრებული ფორმის მიუხედავად, შეუძლია სამსახურებრივ საქმიანობას შეუთავსოს აკადემიური პროცესი. აღნიშნული გარემოების ხელშესაწყობად სასწავლო პროცესი 19:00 საათზე იწყება. დოქტორანტი თავად განსაზღვრავს თავისი აკადემიური დატვირთვის მოცულობას. საკონტაქტო საათების რაოდენობა მაქსიმალურადაა შემცირებული და აქცენტი ძირითადად დოქტორანტის ინდივიდუალურ მუშაობაზეა გადატანილი. პროგრამის სამეცნიერო ნაწილი დოქტორანტს საშუალებას აძლევს ზედმეტი ბიუროკრატიული ბერკეტების გარეშე მიუძღვნას დრო სადისერტაციო კვლევას.

 

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა და სტიპენდიის მოპოვება ევროპაში სწავლის გაგრძელების მიზნით.

 

დისერტაციის წარმატებული დაცვის შემთხვევაში, დოქტორანტებს მიეცემათ უპირატესობა, დასაქმდნენ კავკასიის სამართლის სკოლაში მაღალი ანაზღაურების პერსპექტივით. სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში უკვე მოხდა 50-ზე მეტი მსურველის დოქტორანტურაში ჩარიცხვა. კავკასიის სამართლის სკოლის დოქტორანტთა სიაში ირიცხებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები, ცნობილი ადვოკატები, ნოტარიუსები და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თანამდებობის საჯარო მოხელეები.