პროგრამის სტრუქტურა

სამართლის სკოლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში - არა უმეტეს 75 ECTS კრედიტს, შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამის ოპტიმალური ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელს.

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს თეორიულ კომპონენტს, რომელიც შედგება სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსებისაგან (70 ECTS კრედიტი), პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე მიმართულ კომპონენტს   (10 ECTS კრედიტი) და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტს  (40 ECTS კრედიტი).

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ:

 

სამართლის სკოლის სამაგისტრო  პროგრამა

 

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი აკადემიური პერსონალის რესურს-ბაზა