თემატიკა

  • მომსახურების სისტემის დანიშნულება და მისი როლი ბიზნესის ფუნქციონირებაში;
  • მომსახურების, როგორც დარგის თანამედროვე კონცეფციებისა და თეორიების პრაქტიკული გამოყენება;
  • მომსახურების ხარისხის მნიშვნელობა და მისი მახასიათებლები/თავისებურებები;
  • მომსახურების მარკეტინგული მიქსი;
  • მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა;
  • მომსახურების ხარისხის მახასიათებლები;
  • მომსახურების მიწოდების წერტილები;
  • მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი.

 

პროგრამაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ტრენინგის დამკვეთი ორგანიზაციის წინაშე მდგარი ამოცანებისა და ინტერესების შესაბამისად.