თემატიკა

 • ადამიანური კაპიტალის მართვის მნიშვნელოვნება ორგანიზაციაში, როლები, ფუნქციონალი
 • ადამიანური კაპიტალის მართვის სტრატეგია
 • ორგანიზაციული ანალიზი
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა, სამუშაოთა კლასიფიკაცია - მართვის დონეებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით, ორგანიზაციული სტრუქტურის ტიპები, სტრუქტურის შემუშავება (case or exercise)
 • HR დოკუმენტების შედგენა: აუცილებელი და სასურველი დოკუმენტები (ფორმები)
 • სამუშაოს ანალიზი და სამუშოს აღწერების შემუშავება (განყოფილების დებულებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა - დავალება ჯგუფებში)
 • პერსონალის მოზიდვა და რეკრუტინგი, ვაკანსიაზე მუშაობა (case or exercise)
 • პერსონალის შერჩევის ეტაპების განსაზღვრა და კომპანიისთვის ეფექტური მეთოდის შერჩევა
 • გასაუბრება, ინტერვიუს ტიპები, სიმულაციური ინტერვიუ
 • ადაპტაცია, ტრენინგი და განვითარება
 • სწავლების ტიპები და მეთოდები ორგანიზაციაში
 • კარიერული განვითარება, ტალანტების მართვა, ტალანტების მართვის მოდელი
 • შესრულებული სამუშაოს მართვა და მონიტორინგი - შეფასების სხვადასხვა მოდელების ანალიზი, შეფასების მოდელები
 • კომპეტენციების მოდელი, მოდელის შემუშავება (practical case)
 • IQ vs EQ
 • მოტივაციის მართვა (მოტივაციის ტიპები და წყაროები, ძირითადი თეორიები და მიდგომები)
 • გრეიდების სისტემა
 • არამატერიალური მოტივაცია
 • კორპორატიული კულტურა და თანამშრომლის ლოიალურობაზე ზრუნვა
 • HRM საერთაშორისო სტანდარტები, პრაქტიკის და მოდელების ანალიზი