პროგრამის სტრუქტურა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაში 120 ECTS გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

სავალდებულო საგნების მოდული – 54 ECTS კრედიტი.

 

სავალდებულო კვლევითი კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი – 30 ECTS კრედიტი.

 

არჩევითი აკადემიური აქტივობის მოდული – 42 ECTS კრედიტი.

 

არჩევითი აკადემიური აქტივობის მოდული – 54 ECTS კრედიტი ( პროგრამით განსაზღვრული 90 ECTS კრედიტიდან).

 

სასწავლო კურსები:

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისების მართვა
 • საინფორმაციო სისტემები
 • მონაცემთა ბაზების სისტემები
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • ოპერაციული სისტემები კორპორატიულ გარემოში
 • მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება
 • ორგანიზაციული რესურსების დაგეგმვის (ERP) სისტემები
 • ბუღალტერია და ფინანსები
 • საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება
 • ელექტრონული მმართველობა
 • ენტერფრაიზის არქიტექტურა
 • სტრატეგიული მარკეტინგი
 • საინფორმაციო სისტემების მართვა
 • მონაცემთა კომუნიკაცია და ქსელები
 • ქლაუდ ტექნოლოგიები
 • პროექტის მართვა
 • სტატისტიკა მენეჯერებისთვის
 • გადაწყვეტილების მიღების თეორია
 • მონაცემთა შენახვა
 • ინტერნეტ ტექნოლოგიები
 • ინოვაციებისა და ცვლილებების მართვა
 • ადამიანური რესურსების მართვა
 • აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები
 • სამაგისტრო ნაშრომი

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა.